Дальницька громада
Одеська область, Одеський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Дальницької сільської ради «Про встановлення ставок і пільг зі сплати земельного податку на території Дальницької сільської ради »

Дата: 14.06.2023 20:52
Кількість переглядів: 227

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Дальницької сільської  ради

«Про встановлення ставок  і пільг зі сплати земельного податку  на території Дальницької сільської ради  »

 

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

         Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

 

      Цей аналіз регуляторного  впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від11.09.2003 № 1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

     Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

     Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

      Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються по діючому рішенню.

        Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та є його бюджето - формуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб  сільської громади .

        Причини виникнення проблеми:

        У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів, податки і збори будуть справлятимуться по високим ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані   програми, затверджені сільською радою, не в повному обсязі  будуть фінансуватися заклади, які утримуються за рахунок місцевого бюджету. 

       Підтвердження важливості проблеми:

     Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення сільського бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних  проблем територіальної громади та покращення інфраструктури територіальної громади.

    Враховуючи, вищевикладене, Дальницькою сільською  радою розробляється проект рішення  «Про встановлення ставок  і пільг зі сплати земельного податку  на території Дальницької сільської ради  », та публікується в засобах масової інформації .

    Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

відсутність коштів сільського бюджету не дозволяє виконувати бюджетні програми в повному обсязі

 

Орган місцевого самоврядування

недотримання соціальних стандартів, неможливість забезпечити якісний рівень життя призведе до підвищення рівня соціальної напруги, виникнення політичної та соціальної нестабільності в суспільстві

 

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання

Сплата податку  в розмірах, встановлених сільською радою  

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Сплата податку  в розмірах, встановлених сільською радою  

 

          Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

         Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

         Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 10 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

II. Цілі державного регулювання

       Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

       Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

      Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від  земельного  податку   при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставки земельного податку  з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання  відповідно до потреб сільського  бюджету;

 - встановити пільги   ;

 - забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до місцевого  бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення Дальницької  сільської  ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України з урахуванням продовження дії військового стану.

 

 

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей

   

  Вид альтернативи

Опис альтернативи

 

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 

По завершенню 2023 року рішення має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.   

 Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу податки будуть справлятися із застосуванням діючого рішення, а плата за землю буде справлятися із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному, в якому планується застосування плати за землю, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання . Надасть можливість привести рішення у відповідність до норм Податкового кодексу та проекту постанови . Сприятиме збільшенню надходжень до місцевого бюджету

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1:

 

 залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 Можливо, після завершення дії військового стану покращиться інвестиційна привабливість території через мінімальні ставки податків

Невиконання вимог чинного  законодавства.  Втрати бюджету через  застосування мінімальних ставок податків,як це передбачено підпунктом 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу,що суттєво погіршить надходження до    місцевого бюджету 

Альтернатива 2:

 прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати земельного податку.

3.Створить сприятливі фінансові можливості   влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби, громадянами та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням земельного податку

 

Зменшення  надходжень через надання пільг.

 

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1 :

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 Втратять пільги соціально незахищені жителі села. Виконання не  в  повній мірі бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів

Альтернатива 2 :

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Сплата земельного податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті земельного податку для окремих категорій громадян,встановлення додаткових пільг. Отримання  послуг  соціальної сфери та благоустрою

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби, громадянами  та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням земельного податку

 

Більш захищені верстви населення будуть платити податок за ставками згідно рішення  сільської ради,  деяким категоріям населення та суб’єктам господарювання будуть встановлені пільги

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання           

 

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

 

Альтернатива 1:

 залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 

Зменшаться видатки за рахунок мінімальних ставок із земельного податку

 

Сплата земельного податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України, але при цьому будуть втрачені  пільги

 

Альтернатива 2 :

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

 

Сплата земельного податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті земельного податку для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

 

Сплата податків за запропонованими ставками. 

 

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

1

Проблема продовжує існувати. Часткове вирішення проблеми. Зменшаться надходження до місцевого бюджету

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

4

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей повною мірою.  Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики

 

     

 

              

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

 залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

ОМС:  Відсутні Громадяни:  Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

ОМС: Відсутні Громадяни: Сплата податків за мінімальними  ставками. Втрата пільг  соціально незахищених жителі,                    малозабезпечені верстви населення, які  не спроможні платити великі податки

Суб’єкти господарювання:   Сплата податків за мінімальними  ставками

Зменшення надходжень до сільського  бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

Альтернатива 2:

 прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства  

ОМС: - надходження додаткових коштів до місцевого бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток територіальної громади

Громадяни: Сплата земельного податку за обґрунтованими ставками, встановлення пільг по сплаті земельного податку для окремих категорій громадян

Суб’єкти господарювання: земельного податку за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

ОМС: Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни: Сплата податків за встановленими ставками

 

 

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками.  

Перше місце у рейтингу. Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Збільшення надходжень до сільського бюджету,   збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

      

Переваги  обраної альтернативи

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1 :

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

. У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання

бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

 Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;
  • Земельного кодексу України;

-зміна нормативно-грошової оцінки земель

Альтернатива 2:

 прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення з 2024 року ставок та пільг зі сплати земельного податку будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати земельного податку, що дозволяє реалізувати програму  соціально – економічного розвитку , а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів Дальницької сільської  ради і платників податків і зборів

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

  зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. 

    

 

     Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Дальницької сільської  ради.       

 

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

       Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

    В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Дальницької сільської ради, аналітичних показників та бухгалтерської звітності,   проведених консультацій,  нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок і пільг зі сплати земельного податку на території Дальницької сільської ради з 2024 року.

     Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

 - Розробка проекту рішення Дальницької сільської  ради «Про встановлення ставок  і пільг зі сплати земельного податку  на території Дальницької сільської ради  »

    та АРВ до нього.

 -  Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

 -  Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 - Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

  -  Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

  -  Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради.

  -  Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

  -  Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

     Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва. Проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва - Тест малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного впливу.

     Тест малого підприємництва додається.

     

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Запропонований термін дії акта:

       Зазначений проект  нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування  на території Дальницької  сільської ради  та  має необмежений термін дії. В разі внесення змін до чинного  законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акту.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

       У разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм Податкового Кодексу, із застосуванням діючих  ставок Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. 

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

      Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

     Для відстеження результативності дії регуляторного акту основними є такі показники:

            - створення фінансових можливостей сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади ( % перевиконання планових показників доходів бюджету);

  • сума надходжень до місцевого бюджету від сплати земельного податку в тис.грн;

       - рівень поінформованості громадян та суб’єктів господарювання – платників земельного падатку (оприлюднення рішення про встановлення місцевих податків і зборів  в друкованих і електронних ЗМІ територіальної громади  ).

 

 

 

 

 

 

Статистичні показники:

 

Надходження до місцевого бюджету

від сплати земельного податку

 

Фактичний обсяг надходжень

за 2022 рік, тис.грн .

очікувані

в 2023році,  тис.грн.

Прогнозовані на 2024 рік у зв’язку з прийняттям рішення        

 

Плата за землю ( земельний податок)

9408,2

        9620,0

9850,0

Рівень поінформованості суб»єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються у разі відсутності друкованих засобів масової інформації відповідних рад у місцевих друкованих засобах масової інформації. Таким чином, рівень поінформованості суб’єктів господарювання,фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним. Даний регуляторний акт буде розміщено на офіційній веб-сторінці виконкому Дальницької сільської ради , на дошці оголошень сільської ради та в засобах масової інформації.

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

        Оцінка ефективності  регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Дальницької сільської  ради за допомогою проведення базового, повторного відстеження. 

 

Метод проведення відстеження результативності:

     Статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС у Одеській області;

-інформація відділу фінансів, бюджету та планування, відділу земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Дальницької сільської  ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

      Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік після набрання чинності  регуляторного  акта.

     У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до місцевого бюджету та кількість осіб на яких поширюється дія акта.

 

              Дальницький сільський голова                                                         С.І. Крутюк

 

   Начальник фінансового відділу                                                  О.В. Сіміоніді                         

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток  

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 лютого  2023 р. по 15 квітня 2023 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

1

дата 13.02.2023

Робочі наради та зустрічі (опитування)

5

Обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок   на рівні діючих ставок

 

2

Дата:

з

15.02.2023р. по 14.04.2023р.

Вид консультацій:

У телефонному та усному режимі

25

Отримана інформація щодо  ставок  земельного податку, обговорено та запропоновано переглянути деякі  розміри  ставок в сторону збільшення  

 

       
               

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання  вимог регулювання 

 

з/п

Витрати

За перший рік

За 5 років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

Відсутні

відсутні

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

Відсутні

відсутні

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

відсутні

відсутні

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

відсутні

відсутні

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

відсутні

відсутні

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

відсутні

відсутні

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

відсутні

відсутні

8

Інше (уточнити), гривень

відсутні

відсутні

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

відсутні

відсутні

10

Кількість суб' єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

?

?

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0*?=0

0*?=0

 

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

 

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

відсутні

відсутні

відсутні

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)

Витрати за попередні роки

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

відсутні

відсутні

Вид витрат

Витрати*

на ведення обліку, підготовку

та подання звітності

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за попередні роки

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

 

* Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю)

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень

(за рік)

Разом за рік

Витрати за поперед по роки

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

Відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

 

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік)

Разом за рік

Витрати за попередні роки

Витрати на отримання

адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Відсутні

відсутні

Відсутні

відсутні

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за попередні роки

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Відсутні

Відсутні

відсутні

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за попередні роки

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

Відсутні

відсутні

           

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього

підприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

( кількість с/господарювання)

Витрати на адміністру-вання регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

 

відсутні

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

Камеральні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

Виїзні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

Відсутні

відсутні

7. Інші адміністративні процедури (уточнити)

відсутні

відсутні

відсутні

Відсутні

відсутні

Разом за рік

відсутні

відсутні

відсутні

Відсутні

відсутні

Сумарно за п'ять років

відсутні

відсутні

відсутні

Відсутні

відсутні

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні

витрати на адміністрування регулювання за п'ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати(додаткові) на адміністрування регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва

Чорноморська ОДПІ

Відсутні

відсутні

 

 

 

 

             Дальницький сільський голова                                                          С.І. Крутюк

 

            Начальник фінансового відділу                                          О.В. Сіміоніді                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт   про базове відстеження

            результативності   проекту рішення Дальницької сільської  ради

  «Про встановлення ставок  і пільг зі сплати земельного податку  на території Дальницької сільської ради  »

 

  1. Відстеження проводилося до проекту рішення Дальницької сільської  ради   «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Дальницької сільської  ради на 2024 рік» відповідно до вимог Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

  2. Вид та назва регуляторного акта : Проект рішення Дальницької сільської ради  «Про встановлення ставок  і пільг зі сплати земельного податку  на території Дальницької сільської ради  ».

  3. Назва виконавця заходів з відстеження результативності :  постійна робоча група Дальницької сільської ради з перегляду регуляторних актів.

  4. Ціль прийняття акта

- приведення  чинного регулювання у відповідність з Податковим  кодексом України та принципами державної регуляторної політики;

- збільшення надходжень до місцевого бюджету.

- успішна реалізація програм соціально-економічного розвитку

  5. Строк виконання заходів з відстеження результативності

  З 12.02.2023 по 15.04.2023 року.

   6. Тип відстеження

       Базове відстеження.

   7. Метод одержання результатів відстеження результативності

      Для проведення  базового  відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

    8. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: 

 Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі статистичні показники результативності:

    -  обсяги  надходжень до місцевого бюджету   земельного податку (тис.грн) ;

    - питома вага надходжень земельного податку в загальному обсязі доходів місцевого бюджету ( відсотки).

 Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу статистичної інформації виконавчого органу Дальницької сільської  ради та інформації, отриманої від   Чорноморської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Одеській  області..

     9. Кількісні та якісні значення показників результативності

- створення конкуренції між суб»єктами господарювання;

- збільшення розміру земельного податку   порівняно з поточним роком;

- зменшення пільг;

    10. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття даного регуляторного акту дає можливість привести регулювання у відповідність з Податковим кодексом України.

Показником результативності регуляторного акту - проекту рішення Дальницької сільської  ради «Про встановлення ставок  і пільг зі сплати земельного податку  на території Дальницької сільської ради  »  стане збільшення надходжень до місцевого бюджету Дальницької територіальної громади земельного податку, упорядкування пільговиків щодо сплати земельного податку.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить поповнення дохідної частини бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку територіальної громади.

 

          Дальницький сільський голова                                                         С.І. Крутюк

 

   Начальник  фінансового відділу                                              О.В. Сіміоніді   

                                                                   

 

 

 

 

 

Експертний висновок

постійної комісії  Дальницької сільської  ради з питань   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сільської  ради « Про встановлення  ставок і пільг зі сплати земельного податку на території Дальницької сільської  ради  Одеського району, Одеської області»  та аналізу його регуляторного впливу.

 

     Відповідальна комісія – постійна комісія Дальницької сільської ради з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та  міжнародного співробітництва (надалі – постійна комісія), керуючись статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення Дальницької сільської ради   « Про встановлення  ставок і пільг зі сплати земельного податку на території Дальницької сільської  ради  Одеського  району, Одеської області»      та встановила наступне:

   -   Розробником регуляторного акта є відділ земельних відносин та охорони  навколишнього  природного середовища  виконавчого органу Дальницької сільської ради. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Податкового кодексу України, Земельного кодексу України,  Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель».

     1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

      Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія визначає наступне:

     Ситуація яка вплинула  на необхідність його розробки, свідчить про необхідність регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми необхідності чіткого визначення розмірів ставок  земельного податку і пільг, які можуть мати місце на території Дальницької сільської ради.  

        Під час проведення публічної експертизи пропозицій від членів територіальної громади, суб’єктів господарювання, у здійсненні державної регуляторної політики не надходило.

        Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення сільської  ради    « Про встановлення  ставок і пільг зі сплати земельного податку на території Дальницької сільської  ради  Одеського  району, Одеської області»      відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу з:

- визначення та проведення аналізу проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінки важливості цієї проблеми;

- обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

- обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розгляду можливості внесення змін до них;

- визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

- визначення цілі державного регулювання;

- визначення   та   оцінка   усіх   прийнятних   альтернативних   способів   досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

- аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей;

- опису механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтування   можливості   досягнення   встановлених   цілей   у   разі   прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтованого  доведення,  що   досягнення  запропонованим  регуляторним  актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- обґрунтованого     доведення,     що     вигоди,     які    виникатимуть     внаслідок    дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

- оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,    якими    розпоряджаються     органи    державної    влади,    органи    місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

- оцінки ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта,

- обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта;

- визначення показників результативності регуляторного акта;

- визначення    заходів,    за    допомогою    яких    буде    здійснюватися    відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

        Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до повноважень сільських  рад належить питання регулювання земельних відносин. П. 12.3.5 ст. 12 Податкового Кодексу України у разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Тому існує потреба затвердження нових ставок  земельного податку та пільг із його  сплати . 

          Розробником регуляторного акта були враховані вимоги Податкового кодексу України, Земельного кодексу України,  Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель.

          Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси  суб’єктів господарювання, громадян, орган  місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також  на підприємства, установи і організації, що знаходяться на території  Дальницької сільської ради.

        

            Очікувані результати прийняття запропонованого проекту можуть бути  визначені через такі вигоди та витрати:

 

Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Встановлення обсягу надходжень до сільського  бюджету

Додаткові витрати  сільського бюджетів   відсутні.

 

2.  Розвиток інфраструктури територіальної громади

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 

 

  1. Розвиток інфраструктури територіальної громади;
  2. Встановлення пільг

 

Обов»язкові платежі податкового характеру

 

Сфера інтересів громадян

1.Вирішення частини соціальних проблем  за рахунок  збільшення доходної частини місцевого  бюджету ;

2.Встановлення пільг деякій категорії громадян

Обов»язкові платежі податкового характеру

Аналіз регуляторного акта розроблено на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Узагальнений висновок      

     Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія Дальницької сільської ради вважає, що проект регуляторного акта – проект рішення сільської  ради « Про встановлення  ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Дальницької сільської  ради  Одеського району, Одеської області» , аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету,

планування соціально-економічного розвитку,

 інвестицій та  міжнародного співробітництва                                      Л.Н.Глущенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора